Odszkodowanie i zadośćuczynienie

odszkodowanie

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowania możemy domagać się za szkodę, które powstała w naszym majątku, czyli za szkodę majątkową. Przykłady to: zniszczenie naszego samochodu, ogrodzenia, mieszkania i jakichkolwiek innych przedmiotów własności.

Zadośćuczynienia możemy domagać się za krzywdę w postaci naszych cierpień psychicznych i fizycznych, czyli za szkodę niemajątkową. Przykłady to: spowodowanie obrażeń ciała i dolegliwości związanych z leczeniem, czy naruszenie naszych dóbr osobistych np. godności, dobrego imienia, prywatności.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowania można domagać się zasadniczo z dwóch przyczyn.

Pierwszą jest czyn niedozwolony (tzw. delikt), który ma miejsce, gdy jedna osoba (lub więcej osób) jakimkolwiek zachowaniem wyrządziła innej osobie szkodę. Konieczne jest, aby zachowanie to było zawinione, przy czym wystarczy, że sprawca szkody nie dochował należytej staranności.

Przykłady wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym to: spowodowanie kolizji, wypadku, zniszczenie cudzej własności.

Drugą podstawą jest nieprawidłowe wykonanie umowy albo niewykonanie jej w ogóle. W takim przypadku druga strona umowy może dochodzić odszkodowania, za szkodę, którą poniosła na skutek niewykonania obowiązków umownych przez kontrahenta.

Przykłady wyrządzenia szkody nie skutek nieprawidłowego wykonania obowiązków umownych to: poniesienie kosztów zakupionych materiałów, kosztów poprawek wykonanych przez fachowca, kosztów związanych z opóźnieniem w pracach, kosztów transportu.

Czym konkretnie jest szkoda majątkowa?

Występują dwa rodzaje szkody majątkowej: straty oraz utracone korzyści.

Straty oznaczają pogorszenie sytuacji majątkowej – zmniejszenie się majątku lub zwiększenie długów,

Utracone korzyści to dochody, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody np. przez zmniejszenie zysków.

Kiedy należy się zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową?

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową należy się za krzywdę w postaci obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, a także naruszenia innych dóbr osobistych, takich jak: godność, dobre imię, prywatność, wolność, a także integralność seksualna.

Warto wiedzieć, że wysokość zadośćuczynienia nie jest określona z przepisach prawa. Ustalają ją sądy, rozpatrując konkretną sprawę. Na wysokość przyznanego zadośćuczynienia mają wpływ takiej okoliczności, jak: intensywność cierpienia, zakres przeżytej traumy i negatywnych jej następstw, długość leczenia, trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, wpływ doznanej krzywdy na życie codzienne pokrzywdzonego.

Dochodzenie zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia

W wielu przypadkach możliwe i uzasadnione jest domaganie się zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia, ponieważ występuje zarówno szkoda majątkowa, jak i niemajątkowa. Jest to normą w przypadku wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych.

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbińska
adw. Olga Sachanbińska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Create your account

Zadzwoń
Dojazd