Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczenia OC sprawcy

likwidacja szkód OC
 • W praktyce likwidacji szkód warto zwrócić uwagę na Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu kolizji i wypadków komunikacyjnych.
 • Dokument można znaleźć na stronie: ww.knf.gov.pl, poniżej prezentujemy niektóre z wytycznych:
 • Zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie likwidacyjne w sposób zapewniający spełnienie świadczenia lub podjęcie decyzji o odmowie jego spełnienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartej umowy ubezpieczenia
 • Komunikacja likwidatora z poszkodowanym powinna być prowadzona  z  zachowaniem  należytej  staranności
 • Zakład ubezpieczeń powinien  zapewnić  uprawnionemu  pełną  i  zrozumiałą  informację o sposobie ustalenia wysokości świadczenia
 • W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie w wartości,  która  zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę
 • Zakład ubezpieczeń powinien  ustalić  świadczenie  z  umowy  ubezpieczenia  OC  posiadaczy pojazdów, w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu
 • TYLKO WTEDY, gdy zakład ubezpieczeń WYKAŻE, że dokonana  naprawa  doprowadziła  do  wzrostu  wartości  pojazdu,  w  stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi
 • Zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów,  powinien  uwzględniać  wartość  części  zakwalifikowanych  do  wymiany,  która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu, w szczególności niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego
 • Zakład ubezpieczeń powinien, przy ustalaniu wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniać utratę wartości handlowej pojazdu, w przypadkach, w których utrata taka nastąpiła
Warto dodać, że wytyczne te są zgodne ze stanowiskiem sądów w tego typu sprawach.
Zadzwoń
Dojazd