Błąd medyczny w pigułce

błąd medyczny
 • Co trzeba ustalić, aby stwierdzić, że wystąpił błąd medyczny?

Należy zbadać, czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się zawinionego zachowania.

 • Jaką formę może mieć błąd medyczny?

Błąd medyczny może mieć formę działania bądź zaniechania.

 • Na jakiej zasadzie odpowiada lekarz lub inny członek personelu medycznego?

Odpowiadają na zasadzie winy. Można ją przypisać w wypadku wystąpienia jednocześnie elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania.

 • Czy dla przyjęcia błędu medycznego konieczne jest zachowanie umyślne?

Wystarczające jest ustalenie chociażby winy nieumyślnej np. zaniedbania albo rażącego niedbalstwa.

 • Na czym polega brak starannego działania lekarza?

Lekarz wykonując swoje obowiązki powinien dołożyć należytej staranności.

Sąd dla ustalenia winy lekarza korzysta z wiadomości specjalnych posiadanych przez biegłych.

Jeżeli zachowanie lekarza przy dokonywaniu zabiegu medycznego odbiega na niekorzyść od przyjętego, abstrakcyjnego wzorca postępowania lekarza, przemawia to za jego winą.

Taki wzorzec jest budowany według obiektywnych kryteriów takiego poziomu fachowości, poniżej którego postępowanie danego lekarza należy ocenić negatywnie.

Właściwy poziom fachowości wyznaczają:

 • kwalifikacje (specjalizacja, stopień naukowy)
 • doświadczenie ogólne i przy wykonywaniu określonych zabiegów medycznych,
 • zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i poznawaniu nowych metod leczenia

O zawinieniu lekarza może zdecydować także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach.

Nie chodzi zatem o wymaganie od lekarza staranności wyższej od przeciętnej, lecz o wysoki poziom przeciętnej staranności każdego lekarza jako staranności zawodowej.

 • Co może być błędem medycznym?

Błędem medycznym mogą być różne zdarzenia np. zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, które są następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby lub
 • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego;
 • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
 • Czy na wysokość zadośćuczynienia mają wpływ wcześniejsze schorzenia?

Tak, przyznane zadośćuczynienie powinno odnosić się zawsze do sytuacji konkretnego pokrzywdzonego i rekompensować skutki wadliwie wykonanego zabiegu, które należy oddzielić od skutków wady czy innego schorzenia, na jakie wcześniej cierpiał pokrzywdzony.

Warto jednak podkreślić, że nałożenie się na istniejącą już wadę skutków zdrowotnych wadliwie wykonanego zabiegu operacyjnego może być postrzegane jako czynnik zwiększający poczucie bezradności, co może być źródłem poczucia zwiększonej krzywdy.

Photo by Luis Melendez on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd