Wina małżonka a brak zgody na rozwód

rozwód
  • OKOLICZNOŚCI SPRAWY
  • W jednym z postępowań toczących się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach powód domagał się orzeczenia rozwodu, jednak zgody nie wyrażała żona
  • Sądy w sprawie ustaliły, że wyłącznie winny rozkładu pożycia był mąż, ponieważ związał się z inną kobietą i odszedł od żony
  • Żona w toku sprawy rozwodowej wskazała natomiast, że nie wyraża zgody na rozwód, czeka na powrót męża, nadal go kocha, wierzy w jego zmianę i chce mu wybaczyć
  • Sądy ustaliły też, że nie zachodziły w sprawie żadne okoliczności, które miałyby podawać w wątpliwość deklaracje żony
  • PROBLEM PRAWNY

 Czy w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeńskiego, drugi (niewinny) małżonek może nie wyrazić zgody na rozwód?

  • STANOWISKO SĄDU

Odmowa zgody na rozwód jest w takiej sytuacji możliwa i nie może być uznana za szykanę ze strony drugiego małżonka. Małżonek porzucony i zdradzony może subiektywnie uważać, że związek można reaktywować i w związku z tym nie zgadzać się na rozwód.

  • NASZ KOMENTARZ
Powództwo zostało oddalone na podstawie art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego UWAGA – ocena odmowy zgody na rozwód będzie jednak zupełnie inna, gdy małżonek, który odmawia zgody, związał się z inną osobą; w takiej sytuacji ocena odmowy zgody będzie najprawdopodobniej uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego Warto jeszcze dodać, że polskie przepisy pozwalające jednemu z małżonków – w konkretnych okolicznościach – na odmowę zgody na rozwód były badane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka pod kątem ich zgodności z prawem międzynarodowym, a konkretnie art. 8 i art. 12 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., które przewidują prawo do prywatności i prawo do małżeństwa i założenia rodziny. Trybunał wskazał, że przepisy Konwencji nie przewidują „prawa do rozwodu” i nie mogą być interpretowane jako gwarancja możliwości uzyskania rozwodu, zatem polskie przepisy nie naruszają Konwencji.

Photo by Denise Johnson on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd