Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości a sprzedaż „z wolnej ręki”

  • OKOLICZNOŚCI SPRAWY

W jednym z postępowań toczących się przed Sądem Najwyższym współwłaściciel nie zgadzał się z wyrokami sądów dwóch instancji, w których postanowiono o podziale przez sprzedaż licytacyjną nieruchomości. Sprzedaż taka odbywa się według przepisów o egzekucji, po cenach niższych niż rynkowe. Twierdził, że kwota uzyskana z licytacji publicznej nie pozwoli mu na zakup nowej nieruchomości. Domagał się albo podziału fizycznego nieruchomości albo zarządzenia przez Sąd sprzedaży nieruchomości według reguł rynkowych, „z wolnej ręki”.

  • PROBLEM PRAWNY

Czy sąd może znieść współwłasność nieruchomości przez jej sprzedaż „z wolnej ręki”?

  • STANOWISKO SĄDU

Sąd nie może znieść współwłasności nieruchomości przez zarządzenie jej sprzedaży „z wolnej ręki”. Zarówno kodeks cywilny, jak i kodeks postępowania cywilnego nie przewidują takiego rozwiązania. Sąd zasugerował jednocześnie inne rozwiązanie – w braku zgody chociażby jednego ze współwłaścicieli na taką sprzedaż, współwłaściciel dysponujący co najmniej połową udziałów we współwłasności może wystąpić o stosowną zgodę do sądu. Jest to jednak odrębne postępowanie.

  • NASZ KOMENTARZ

Stanowisko Sądu Najwyższego jest zrozumiałe w świetle obowiązujących przepisów, które przewidują trzy sposoby zniesienia współwłasności i nie ma wśród nich sprzedaży „z wolnej ręki”. Są to podział fizyczny, zniesienie współwłasności przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli oraz sprzedaż licytacyjna czyli tzw. podział cywilny.

Photo by Gus Ruballo on Unsplash.

Zadzwoń
Dojazd