Realizacja inwestycji, gdy plan miejscowy został nieprawomocnie unieważniony

nieruchomości - działki
 • OKOLICZNOŚCI SPRAWY
 • W sprawie dokonano budowy, która była zgodna z uchwalonym planem miejscowym, jednocześnie jednak organy miały już wiedzę o tym, że plan ten został unieważniony w pierwszej instancji przez wojewódzki sąd administracyjny, przy czym sprawa nadal była w toku
 • Kierując się taką wiedzą, organy uznały inwestycję za nielegalną, choć wyrok sądu pierwszej instancji nie był prawomocny, ponieważ został zaskarżony.
 • PROBLEM PRAWNY
 • Czy podstawą dla oceny legalności inwestycji może być stan wynikający z nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji, stwierdzającego nieważność planu miejscowego?
 • ODPOWIEDŹ SĄDU
 • Dopóki wyrok sądu administracyjnego stwierdzający nieważność planu miejscowego nie stanie się prawomocny, plan ten obowiązuje jako prawo miejscowe.
 • Realizacja inwestycji w tym czasie, jeśli nie narusza wynikających z niego wymogów, nie jest działaniem bezprawnym, czyli jest legalna.
 • NASZ KOMENTARZ
 • Stanowisko sądu jest oczywiście słuszne i odnosi się do pewnych podstaw wymiaru sprawiedliwości, takich jak dwuinstancyjność postępowania, czyli możliwość złożenia środka zaskarżenia na orzeczenie wydane w pierwszej instancji do jeszcze jednej instancji, a także do skutków prawomocności wyroków
 • Wyrok sądu pierwszej instancji zawsze może przecież zostać uchylony lub zmieniony przez wyrok sądu drugiej instancji
 • Na marginesie można wskazać, że nie tylko w sprawach administracyjnych, ale również cywilnych, rodzinnych czy karnych wyrok nieprawomocny nie tworzy nowego stanu rzeczy i nie jest źródłem praw i obowiązków; staje się tak dopiero w momencie uprawomocnienia się wyroku.
Zadzwoń
Dojazd