Kto składa oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

oświadczenie
  • Czy można złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane za pośrednictwem pełnomocnika?

Nie. Oświadczenie to składa inwestor osobiście z uwagi na rygor odpowiedzialności karnej, która jest zindywidualizowana.

  • Czy konieczne jest przedłożenie zgody innego współwłaściciela?

Tak.  Z samego faktu bycia inwestorem na nieruchomości będącej we współwłasności nie wynika, że inwestor ten dysponuje zgodą innego współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

W tym zakresie należy przedłożyć zgodę współwłaściciela, który nie jest inwestorem.

  • Czy wystarczy samo oświadczenie inwestora, że posiada on zgodę innych współwłaścicieli?

Nie.  Samo oświadczenie inwestora o tym, że posiada zgodę innych współwłaścicieli nie jest wystarczające.

Wymagana jest jednoznaczna i wyrażona wprost zgoda pozostałych współwłaścicieli, która musi znajdować się w aktach administracyjnych sprawy.

  • Czy wystarczy, że inwestor będzie pełnomocnikiem innego współwłaściciela lub współwłaścicieli?

Nie. Wyłącznie zgoda współwłaściciela wyrażona w sposób jednoznaczny i przedłożona w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę pozwala uznać za skuteczne oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  • Co oznacza brak zgody wszystkich współwłaścicieli?

Brak zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości świadczy o tym, że inwestor nie miał podstaw do złożenia oświadczenia, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Oświadczenie to było więc bezskuteczne.

Inwestycja budowlana na nieruchomości stanowi co do zasady czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, a przepis art. 199 KC uzależnia skuteczność takiej czynności od zgody wszystkich współwłaścicieli.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd