Ingerencja nadzoru budowlanego

nadzór budowlany

Photo by Becca Tapert on Unsplash

Ingerencja nadzoru budowlanego nawet gdy brak wymogu pozwolenia albo zgłoszenia

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem sądów administracyjnych, potwierdzonych uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku wykonania robót budowlanych:

  • w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
  • bądź zagrożenie środowiska
  • albo w inny sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków określonych w przepisach

możliwa jest ingerencja organów nadzoru budowlanego niezależnie od tego czy dane roboty podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Organy mogą więc przykładowo kontrolować:

  • czy ogrodzenie zostało wykonane w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi i zwierząt
  • czy wymiana okien na okna PCV wpłynęła negatywnie prawidłową wentylację w budynku.

Warto pamiętać, że przykładem odstępstwa od przepisów prawa jest odstępstwo nie tylko od warunków technicznych regulowanych rozporządzeniem, ale również od postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadzwoń
Dojazd