Faktura jako jeden z dowodów wskazujących na zawarcie umowy

umowy

Sądy Apelacyjne w Poznaniu, Białymstoku i Katowicach w analizowanych przez nas orzeczeniach zwróciły uwagę, że faktura VAT wprawdzie jest dokumentem księgowym, rozliczeniowym dla celów podatkowych, ale jest też jednym z dowodów potwierdzających istnienie umowy i potrzebę rozliczeń.

Faktura powinna w założeniu odzwierciedlać skutecznie dokonane czynności sprzedaży towarów lub usług.

Moc dowodowa faktury VAT niczym nie różni się od mocy dowodowej innych dokumentów, gdyż jak każdy dokument prywatny, jest dowodem tego, że określona osoba złożyła oświadczenie zawarte w tym dokumencie.

  • O ile więc samo wystawienie faktury nie kreuje automatycznie opisanego w niej zobowiązania, o tyle przyjęte bez zastrzeżeń faktury mogą w powiązaniu z całokształtem okoliczności sprawy stanowić dowód zawarcia przez strony umowy umowy sprzedaży

Wystawienie faktury, następnie przyjęcie jej przez kontrahenta oraz zaksięgowanie bez żadnych korekt i zastrzeżeń daje podstawę do domniemania, że dokonywane w ewidencji księgowej zapisy są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zafakturowanej operacji gospodarczej.

Strona pozwana o zapłatę, jeśli kwestionuje należność wynikającą z faktury, powinna wykazać się inicjatywą i zaoferować dowody podważające sama fakturę i obowiązek zapłaty.

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd