Sprawy rozwodowe i o podział majątku

rozwód

Photo by Pablo García Saldaña on Unsplash

ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o separację, rozwód i podział majątku, zarówno w przypadku zgody między małżonkami, jak i sporu między nimi. Proponujemy rozwiązania optymalne w konkretnej sytuacji. Wychodzimy z założenia, że chociaż etap ten należy do najcięższych w życiu, sposób przechodzenia przez formalne kwestie z nim związane  nie musi taki być.

Rozwód jest wynikiem ustania między małżonkami więzi ekonomicznych, uczuciowych oraz fizycznych. Aby sąd orzekł rozwód, rozpad więzi musi być zupełny i trwały, przy czym przepisy nie przewidują konkretnego przedziału czasowego. Z pewnością nie mogą być to przemijające nieporozumienia. Często dochodzenie rozwodu poprzedza faktyczna lub formalna separacja.

Najczęstszą przyczyną konfliktu małżonków podczas rozwodu jest wina jednego z nich, a także wysokość alimentów oraz władza rodzicielska i kontakty, jeśli strony posiadają małoletnie dzieci.

Uznanie wyłącznej winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego umożliwia domagania się od niego alimentów, gdy sytuacja materialna drugiego z małżonków ulega istotnemu pogorszeniu. Wyłączna wina jednego z małżonków uniemożliwia też domaganie się alimentów od drugiego małżonka, nawet, gdyby małżonek wyłącznie winny znalazł się w niedostatku.

Jeśli chodzi o władzę rodzicielską oraz kontakty z dziećmi, sąd może uwzględnić w tym zakresie pisemne porozumienie małżonków. Jeśli małżonkowie nie potrafią dojść w tym zakresie do porozumienia, Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej i kontaktach posiłkuje się opinią specjalistów. Warto podkreślić, że decydujące jest dobro dziecka.

Jeśli chodzi wysokość alimentów zarówno na rzecz dziecka (dzieci), jak i na rzecz drugiego małżonka, określa się ją przy uwzględnieniu dwóch podstawowych czynników: usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Oznacza to, że pod uwagę brane są z jednej strony rzeczywiste potrzeby uprawnionego np. koszty utrzymania, edukacji czy leczenia, dostosowane do jego wieku, stopnia rozwoju i stanu zdrowia. Z drugiej strony uwzględniane są  realne możliwości finansowe zobowiązanego do zapłaty alimentów, a nie tylko dochody, które zdecyduje się ujawnić przed sądem.

Podział majątku, chociaż formalnie dopuszczalny w sprawie o rozwód, w praktyce przeprowadzany jest w odrębnym postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego małżonków, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Jeśli byli małżonkowie doszli do porozumienia i przygotowali zgodny projekt podziału, Sąd zatwierdzi taki projekt, jeśli nie dopatrzy się w nim uchybień. Jeśli strony nie doszły do porozumienia – co najczęściej ma miejsce w przypadku sporu co do wartości wspólnych rzeczy, wysokości dokonanych nakładów, czy dochodzenia nierównych udziałów w majątku wspólnym – postępowanie sądowe jest bardziej skomplikowane, często też pojawia się konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbińska
adw. Olga Sachanbińska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Create your account

Zadzwoń
Dojazd