Umowy, wady, ochrona wierzyciela

Photo by Thomas Martinsen on Unsplash

Oferujemy pomoc prawną na etapie sporządzania i wykonania umów, jak i w sporach wynikłych z ich nienależytego wykonania i wad przedmiotu umowy.

Zgodnie z zasadą swobody umów, strony zawierające umowę mogą ułożyć jej treść według swojego uznania, byleby nie sprzeciwiała się ona właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Nie wymaga wyjaśniania stwierdzenie, że odpowiednio przygotowana treść umowy, dopasowana do oczekiwań obu stron i należycie zabezpieczająca ich interesy, pozwala zminimalizować ryzyko przyszłych sporów i przyspieszyć dochodzenie roszczeń.

Jeśli dojdzie do sporów sądowych, przepisy przyznają możliwość dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, odstąpienia od niej, jak również żądania usunięcia wad czy wymianę na rzecz wolną od wad w ramach rękojmi. Wachlarz możliwych rozwiązań jest szeroki i zależy zarówno od postanowień umowy, jak i jej charakteru, którego określenie pozwala odpowiednio dobrać zasady odpowiedzialności.

Prawo przyznaje też możliwość uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem dłużnika w ramach tzw. skargi pauliańskiej.

W przypadku należności wynikających np. z zaakceptowanego rachunku czy faktury albo weksla możliwe jest przyspieszone dochodzenie roszczeń w ramach tzw. postępowania nakazowego.

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbińska
adw. Olga Sachanbińska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Create your account

Zadzwoń
Dojazd