Prawo budowlane

Realizacja inwestycji, gdy plan miejscowy został nieprawomocnie unieważniony

nieruchomości - działki

Realizacja inwestycji, gdy plan miejscowy został nieprawomocnie unieważniony

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY W sprawie dokonano budowy, która była zgodna z uchwalonym planem miejscowym, jednocześnie jednak organy miały już wiedzę o tym, że plan ten został unieważniony w pierwszej instancji przez wojewódzki sąd administracyjny, przy czym sprawa nadal była w toku Kierując się taką wiedzą, organy uznały inwestycję za nielegalną, choć wyrok sądu pierwszej instancji nie […]
Czytaj więcej
budowa

Czy organ drugiej instancji może ustalić warunki zabudowy?

3 lata ago
W orzecznictwie sądów administracyjnych występują przeciwstawne stanowiska dotyczące zagadnienia ustalenia warunków zabudowy przez organ drugiej instancji. Zgodnie z jednym poglądem, organ drugiej instancji nie może ustalić warunków zabudowy, musi zrobić to organ pierwszej instancji. Zastosowanie tego stanowiska w praktyce powoduje, że organ pierwszej instancji może ignorować wskazania organu drugiej instancji i kilkakrotnie wydawać te same […]
Czytaj więcej
oświadczenie

Kto składa oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

3 lata ago
Czy można złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane za pośrednictwem pełnomocnika? Nie. Oświadczenie to składa inwestor osobiście z uwagi na rygor odpowiedzialności karnej, która jest zindywidualizowana. Czy konieczne jest przedłożenie zgody innego współwłaściciela? Tak.  Z samego faktu bycia inwestorem na nieruchomości będącej we współwłasności nie wynika, że inwestor ten dysponuje […]
Czytaj więcej
nadzór budowlany

Ingerencja nadzoru budowlanego

3 lata ago
Photo by Becca Tapert on Unsplash Ingerencja nadzoru budowlanego nawet gdy brak wymogu pozwolenia albo zgłoszenia Zgodnie z jednolitym stanowiskiem sądów administracyjnych, potwierdzonych uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku wykonania robót budowlanych: w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska albo w inny sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków określonych […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd