obnizenie tresci na stronach bez slidera


Sprawy z zakresu prawa cywilnego

  • o zapłatę z tytułu czynów niedozwolonych, w tym odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych
  • o zapłatę z tytułu nienależytego wywiązania się ze zobowiązań umownych
  • z zakresu prawa rzeczowego, w tym m.in. o zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy, ustanowienie służebności, przywrócenie posiadania
  • o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
  • o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych
  • o uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną
  • o uznanie czynności prawnej za nieważną albo bezskuteczną
  • o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub podstępu
  • o odwołanie darowizny lub rozwiązanie umowy o dożywocie
  • z zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

mapa