obnizenie tresci na stronach bez slidera


Sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń

  • występowanie w charakterze obrońcy podejrzanego/oskarżonego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, np. w sprawach przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej i popieranie ich przed sądem
  • występowanie w charakterze obrońcy albo pełnomocnika w sprawach o wykroczenia

mapa