obnizenie tresci na stronach bez slidera


Sprawy z zakresu prawa pracy

Roszczenia przysługujące pracownikowi, w tym:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o wydanie świadectwa pracy
 • o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę,
 • o przywrócenie do pracy
 • o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
 • o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

 

Roszczenia przysługujące pracodawcy, w tym:

 • o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy
 • o zapłatę odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika
 • o zwrot otrzymanych przez pracownika świadczeń edukacyjnych
 • o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia
 • o zapłatę odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji

mapa