obnizenie tresci na stronach bez slidera


Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

  • reprezentowanie stron przed organami, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i sądami administracyjnymi
  • reprezentowanie organów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i sądami administracyjnymi

w następujących sprawach:

  • z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, np. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowania za szkodę lub obniżenie wartości nieruchomości powstałą w wyniku uchwalenia ww. planu albo wydania ww. decyzji, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego
  • z zakresu prawa budowlanego np. uzyskania pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku lub lokalu
  • z zakresu gospodarki nieruchomościami, np. odszkodowań za udostępnienie nieruchomości dla wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń czy za wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego
  • z zakresu prawa ochrony środowiska, np. ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
  • z zakresu gospodarowania odpadami, np. kar pieniężnych za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, zezwolenia na zbieranie odpadów, nakazu usunięcia odpadów
  • z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  • z zakresu kar pieniężnych, np. nakładanych przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego

mapa