obnizenie tresci na stronach bez slidera


Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z dniem 15.08.2015 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisu Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zasadniczym ich celem jest umożliwienie sądom administracyjnym merytorycznego orzekania w sprawie, by usprawnić, uprościć i zapewnić szybkość postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji.

W naszej ocenie na szczególną uwagę zasługują następujące regulacje:

1. wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym sąd - jeśli stwierdzi mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie prawa materialnego lub nieważność decyzji – może zobowiązać organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia sprawy, a nawet wskazać konkretne rozstrzygnięcie, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy; uprawnienie sądu będzie wyłączone jedynie, gdy przepisy pozostawiają rozstrzygnięcie uznaniu organu

2. w przypadku niewydania decyzji lub postanowienia w określonym przez sąd terminie, strona będzie mogła wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku; sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie, jeżeli pozwalają na to okoliczności sprawy

3. sąd stwierdzi również czy niewydanie decyzji lub postanowienia miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i może z urzędu albo na wniosek strony wymierzyć organowi grzywnę, a także – co jest zupełną nowością - zasądzić od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 10.000 złotych jako swoistego zadośćuczynienia za niewykonanie wyroku

4. zwiększenie zakresu orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny – będzie on mógł obecnie uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona;

5. rozszerzenie zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym, na sprawy dotyczące skarg na postanowienia oraz skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania; niewątpliwie skróci to czas rozpoznawania tych spraw 6. wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji, umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych; uchylenie zaskarżonego wyroku lub postanowienia, od którego przysługuje skarga kasacyjna i ponowne rozpoznanie sprawy jest możliwe, gdy wojewódzki sąd administracyjny uzna, że podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione lub gdy stwierdzi, że zachodzi nieważność postępowania.

mapa