obnizenie tresci na stronach bez slidera


Zmiany w procesie karnym

Od 1 lipca 2015 r. obowiązują zmienione przepisy kodeksu postępowania karnego. Celem zmian było zasadniczo: wprowadzenie elementów kontradyktoryjności postępowania przed sądem oraz usprawnienie i przyspieszenie postępowania, szersze wykorzystanie konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego oraz wykluczenie nadmiernego wykorzystywania w praktyce procesowej środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania. Zakres zmian jest bardzo szeroki, a dla nas jako profesjonalnych pełnomocników i obrońców ma to duże znaczenie.

W naszej ocenie, wśród wielu nowych rozwiązań, na szczególną uwagę zasługują:

 • obowiązki informacyjne organów postępowania przygotowawczego, nie tylko wobec podejrzanego, ale także pokrzywdzonego i świadka
 • prawo pokrzywdzonego i jego pełnomocnika do zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego
 • prawo pokrzywdzonego do skutecznego sprzeciwienia się skazaniu oskarżonego bez rozprawy
 • nowa instytucja tzw. umorzenia restytucyjnego (kompensacyjnego), która pozwala na umorzenie postępowania karnego, w przypadku przestępstw o stosunkowo niewielkim ciężarze gatunkowym jeśli sprawca i pokrzywdzony pojednają się
 • zwiększona inicjatywa dowodowa pełnomocników i obrońców oraz wprowadzenie obligatoryjnego posiedzenia organizacyjnego w bardziej skomplikowanych sprawach
 • wskazanie, że podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania mogą stanowić wyłącznie ustalenia poczynione na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i obrońcy
 • ograniczenie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania wyłącznie do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności 2 i więcej lat
 • możliwość wnioskowania przez obrońcę o przedłużenie terminu do złożenia poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania
 • możliwość stosowania tzw. skazania bez rozprawy także do występków zagrożonych karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, np. w sprawie o rozbój - wprowadzenie nowego rodzaju dobrowolnego poddania się karze
 • uznanie, że obecność oskarżonego na rozprawie przed sądem I instancji to jego prawo, nie obowiązek
 • ograniczenie wskazywania w środku apelacji lub zażaleniu nowych faktów lub dowodów do sytuacji, gdy nie można ich było powołać przed sądem pierwszej instancji
 • wprowadzenie wyraźnego zakazu przeprowadzenia i wykorzystania dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego

mapa